รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ ง31241 เป็นรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

คำอธิบายรายวิชา

รหัสรายวิชา  ง31241  รายวิชา  การสร้างเว็บไซต์  

วิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต

            ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML การจัดการข้อความ การสร้างรายการ  การสร้างตาราง  การจัดการกราฟิก  การเชื่อมโยงเว็บเพจและเว็บไซต์ การแบ่งหน้าจอด้วยเฟรม  การสร้างฟอร์ม การอัพโหลดเว็บไซต์ และการสร้างเว็บไซต์ 

โดยใช้กระบวนการทำงานและจัดการอย่างเป็นระบบ  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการออกแบบงานและทำงานอย่างมีกลยุทธ์  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้และประยุกต์ใช้ในการทำงาน  รวมทั้งการสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่  เน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับงานอย่างถูกต้อง  มีคุณธรรม  ทำงานด้วยความรับผิดชอบ  ทำงานเป็นกลุ่มได้  แก้ไขปัญหาในการทำงานได้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ทำงานอย่างมีความสุข  มุ่งปลูกฝังนิสัยการพึ่งพาตนเองและมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน

arrow3ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างเอกสาร HTML เบื้องต้นได้

2. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการข้อความได้

3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างรายการได้

4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างตารางได้

5. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการกราฟิกได้

6. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงได้

7. มีความรู้ความเข้าใจและสามรถแบ่งหน้าจอด้วยเฟรมได้

8. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างฟอร์มได้

9. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเช่าพื้นที่ฟรีได้

10. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอัพโหลดไฟล์ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตได้

11. สามารถสร้างเว็บไซต์อย่างสร้างสรรค์ได้

 arrow3รวมทั้งหมด  11 ผลการเรียนรู้

 

โครงสร้างรายวิชา 

อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาค 80:20

หน่วย
การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนชั่วโมง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML   1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างเอกสาร HTML เบื้องต้นได้    1.ความหมายและความสำคัญของภาษ HTML 1
 2. โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML 1
 3. การปรับแต่งเอกสารภาษา HTML 1
 4. การจัดรูปแบบและการจัดตำแหน่งข้อความในภาษา HTML 1
การจัดการข้อความด้วยภาษา HTML    2. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการข้อความได้ 1. การกำหนดหัวเรื่องในเอกสารภาษา HTML 1
2. การกำหนดลักษณะและรูปแบบตัวอักษรในเอกสารภาษา HTML 1
3. สีกับการสร้างเอกสารภาษา HTML 1
4. การกำหนดตัวอักษรวิ่งในเอกสารภาษา HTML
การสร้างรายการด้วยภาษา HTML   3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างรายการได้ 1. การสร้างรายการแบบไม่มีลำดับและมีลำดับในเอกสารภาษา HTML 1
2. การสร้างรายการแบบเมนูและไดเรกทอรีในเอกสารภาษา HTML 1
3. การสร้างรายการแบบจำกัดความในเอกสารภาษา HTML  1
4. การสร้างเอกสารซ้อนกันในเอกสารภาษา HTML  1
การสร้างตารางด้วยภาษา HTML      4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างตารางได้ 1. การสร้างตารางเบื้องต้นในภาษา HTML 1
2. การกำหนดคุณลักษณะการแบ่งส่วนตารางภาษา HTML 1
3. การจัดการเซลล์ในตารางภาษา HTML 1
4. การกำหนดขนาดของตารางและสดมภ์ภาษา HTML 1
5. การกำหนดรูปแบบและตำแหน่งในตารางภาษา HTML 1
6. การจัดการรูปภาพในตารางภาษา HTML 1
การจัดการกราฟิกด้วยภาษา HTML   5. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการกราฟิกได้   1. ประเภทของภาพกราฟิกในภาษา HTML 1
2. การจัดการรูปภาพในภาษา HTML 1
3. คุณสมบัติของภาพชนิด JPG และ GIF ในภาษา HTML
4. การสร้างภาพเคลื่อนไหว Gif Animation ในภาษา HTML

  

arrow2เนื้อหาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เร็จ แบ่งออกเป็น  5  หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การจัดการข้อความด้วยภาษา HTML

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การสร้างรายการด้วยภาษา HTML

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  การสร้างตารางด้วยภาษา HTML

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  การจัดการกราฟิกด้วยภาษา HTML

 arrow2ส่วนประกอบของบทเรียน  มีรายละเอียดดังนี้

          1.  ส่วนเมนูหลัก  ประกอบด้วย
              1.1  เมนูแรก  แสดงข้อมูลหน้าแรกของเว็บไซต์บทเรียนบนเครือข่าย
              1.2  เมนูหน่วยที่ 1  หน่วยที่ 2  หน่วยที่ 3  หน่วยที่ 4  หน่วยที่ 5  ในแต่ละเมนูมีเมนูย่อยที่มีโครงสร้างคล้ายกัน  คือ  เมนูย่อยแผนการเรียนประจำหน่วย  แบบทดสอบก่อนเรียน  บทนำ  เนื้อหาประจำหน่วย  ใบงาน  สรุปสาระประจำหน่วย  และแบบทดสอบหลังเรียน
              1.3  เมนูกระดานสนทนา  เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นระหว่างนักเรียน  และครู  นอกจากใช้เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นยังใช้เป็นส่วนสำหรับการส่งงานของนักเรียน
              1.4  เมนูแผนผังเว็บไซต์  (Site Map)  ใช้แสดงโครงสร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกันแสดงการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
              1.5  เมนูติดต่อครู  สำหรับเป็นข้อมูลในการติดต่อครูผู้สอน
         2.  ส่วนภาพสไลด์  เป็นส่วนที่แสดงชื่อหน่วยการเรียนรู้ทั้ง  5  หน่วย  ผู้ใช้สามารถคลิกเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยที่ปรากฏเป็นภาพสไลด์ได้
         3.  ส่วนคำแนะนำการใช้บทเรียน
              3.1  คำแนะนำสำหรับครู  เป็นส่วนอธิบายหรือแนะนำการใช้บทเรียนบนเครือข่ายสำหรับครูผู้สอน
              3.2  คำแนะนำสำหรับนักเรียน  เป็นส่วนอธิบายหรือแนะนำการใช้บทเรียนบนเครือข่ายเป็นเป็นแนวทางในการเรียนสำหรับนักเรียน
              3.3  ผลงานนักเรียน  เป็นส่วนแสดงตัวอย่างผลงานของนักเรียนที่ได้จากการศึกษาและปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง
         4.  ส่วนเข้าสู่ระบบ  (Login)  เป็นส่วนที่ผู้ใช้ทำการลงทะเบียนสมาชิกบทเรียน  และเพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก
         5.  สถิติผู้เยี่ยมชม  เป็นส่วนสำหรับแสดงสถิติผู้เข้าใช้เว็บไซต์บทเรียนบนเครือข่าย
         6.  คำถามที่พบบ่อย  เป็นส่วนตอบคำถามที่ถามบ่อยที่สุดในการศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้และการใช้งานบทเรียนบนเครือข่ายใช้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างการจัดการเรียนการสอน
         7.  ส่วน  Education site, Entertainment site  เป็นแหล่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่เกี่ยวกับการศึกษาและความบันเทิง 
         8.  ผู้เยี่ยมชมขณะนี้  เป็นส่วนแสดงถึงผู้ใช้งานในระบบรวมถึงผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก  
         9.  แฟนเพจ  เป็นส่วนแสดงข้อมูลสมาชิก  Facebook  ที่ถูกใจและเป็นช่องทางการเผยแพร่บทเรียนจากเว็บไซต์  http://www.kroobeer.com  อีกช่องทางหนึ่งด้วย
         10.  ส่วนท้ายเว็บไซต์  แสดงข้อมูลผู้พัฒนา  ข้อความแสดงลิขสิทธิ์และชื่อโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

arrow2การเตรียมการใช้บทเรียน

         1.  ครูต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี

         2.  ครูต้องศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียดก่อนที่ใช้จัดการเรียนการสอนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

         3.  ครูต้องศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน

         4.  การเตรียมตัวระหว่างศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปฏิบัติดังนี้

              4.1  ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้  ซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนประกอบด้วยตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบภาคทฤษฎีวัดพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยก่อนเรียนและตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยก่อนเรียน ใช้เวลาทำ 10 นาที เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครูทำการตรวจแล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนก่อนเรียน

              4.2  ครูให้ศึกษาเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ การเรียนในแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับการกำหนดให้ศึกษาเริ่มจากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ตามลำดับ ครูคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาพร้อมสังเกตพฤติกรรมนักเรียนให้นักรเยนศึกษาด้วยความตั้งใจ

              4.3  ครูให้ทำกิจกรรมใบงานระหว่างเรียนรู้เมื่อเรียนจบในแต่ละเรื่องจะมีใบงานให้ฝึกปฏิบัติ เมื่อทำใบงานเรียบร้อยในแต่ละเรื่องของหน่วยนั้นๆ ให้นักเรียนใบงานหน้าชั้นเรียนหรือส่งไฟล์ที่เครื่องครูหน้าชั้นเรียนเพื่อให้ครูทำการตรวจและบันทึกคะแนน

              4.4  ครูให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้  ซึ่งแบบทดสอบหลังเรียนประกอบด้วยตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบภาคทฤษฎีวัดพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยหลังเรียนและตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยหลังเรียน ใช้เวลาทำ 10 นาที เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครูทำการตรวจแล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนหลังเรียน

 arrow2บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนของครูและนักเรียน

          1. ครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์  ง31241  ดังนี้

              1.1  ครูต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

              1.2  ครูคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาพร้อมสังเกตให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างตั้งใจ

              1.3  ครูคอยให้คะแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติใบงาน  เมื่อนักเรียนปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วครูตรวจและบันทึกคะแนน

          2. นักเรียนเป็นผู้ศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์  ง31241  และลงมือปฏิบัติในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ในบทเรียนด้วยตนเอง  ดังนี้

        2.1  นักเรียนต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

               2.2  ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างตั้งใจ

               2.3  ปฏิบัติใบงาน เมื่อนักเรียนปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งครูหน้าชั้นเรียน

               2.4  นักเรียนได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และทดสอบด้วยแบบทดสอบด้วยความตั้งใจ

arrow2สิ่งที่ครูและนักเรียนต้องเตรียม  การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

          ครูผู้สอน  ควรเตรียมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งานตามจำนวนนักเรียนโดยกำหนดให้ห้องคอมพิวเตอร์  1  เครื่อง  ต่อ  นักเรียน  1  คน  และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเสนอบทเรียนบนเครือข่ายควรมีคุณสมบัติ  ดังนี้
          1.  หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ความเร็ว  1  GHZ  ขึ้นไป
          2.  หน่วยความจำแรม  (RAM)  1  MB  ขึ้นไป
          3.  ความละเอียดของจำภาพไม่ต่ำกว่า  1024x768 pixels
          4.  ระบบปฏิบัติการ  Windows XP  หรือ  สูงกว่า
          5.  มีอุปกรณ์ต่อพ่วง  ลำโพง  หรือหูฟัง
          6.  เพื่อความสวยงามและเหมาะสมในการชม  ควรใช้โปรแกรมเว็บบราวเซรอ์  Google Chrome  เวอร์ชั่น  29  ขึ้นไป 

          นักเรียน  สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในการเรียน ดังนี้ 
          1.  นักเรียนต้องมีอีเมล (E-mail) เพื่อลงทะเบียนสมาชิก
          2.  นักเรียนโหลดไฟล์คู่มือการใช้งานบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
          3.  อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสพกพา และหน่วยความจำแฟลช
          4.  นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ทางการเรียนให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ สมุดรายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ง31241 และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์